MYBJOB  สร้างรายได้ยังยืน
                   Affiliate By myjob.tht.inธุรกิจ Myjob

by myjob

จัดการโดเมน

ฝ่ายบริการลูกค้า
จันทร์-ศุกร์  09.30 - 15.00 น.

ปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
โทร 08-9887-8972
 
รับออกแบบดีไซน์ราคาประหยัด
โทร 08-5911-2315
 
ปรึกษาแผนรายได้ตัวแทนจำหน่าย
โทร 08-4634-3454


 
หรือแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่
service@support.tht.in

ยืนยันราคาเดิมกว่า 10 ปี เคียงข้างคนไทยตลอดไป

ดำเนินงานอย่างถูกต้อง จ๊อบลัคกี้จะปกป้องสิทธิของท่าน

       การเป็นตัวแทนกับจ๊อบลัคกี้ คือ โอกาสทางธุรกิจอันมีค่า ที่ให้หลักประกันความมั่นคงด้านการเงินระยะยาว นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมสมาชิกจ๊อบลัคกี้ ทุกคนต่างมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จ๊อบลัคกี้ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
       องค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จก็คือ การดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง และเคารพในสิทธิ์ซึ่งกันและกัน เพื่อพิทักษ์สิทธิประโยชน์อันเท่าเทียมกันของตัวท่านเองและตัวแทนจ๊อบลัคกี้ทุกคน

      ข้อพึงปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ...
       1พึงยึดมั่นในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
“จงปฏิบัติต่อผู้อื่น ดังเช่นที่ท่านปรารถนาจะให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่าน” สิ่งนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของตัวแทนจ๊อบลัคกี้ทุกคน ที่ต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ทั้งการกระทำและจิตใจ การฝ่าฝืนกฎระเบียบจะนำมาสู่การเพิกถอนสถานภาพการเป็นตัวแทน
       2อย่าชักชวนผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนสมัครเป็นตัวแทน
ผู้สมัคร  
   – ต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
                 - ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของจ๊อบลัคกี้ มาก่อน
        3อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัครโดย ผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
        4อย่าพูดเกินจริงถึงรายได้ที่จะได้รับจากธุรกิจ...
จงแสดงแผนการขยายงานและแผนการตลาดของ...อย่างชัดเจนและถูกต้อง พร้อมทั้งชี้ให้เห็นว่าธุรกิจ... คือ โอกาสในการเสริมสร้างผลงานที่สามารถบรรลุถึงเป้าหมาย นำมาซึ่งรายได้และความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญคือ การทำงานด้วย ความมานะพยายามและความตั้งใจจริง
         5อย่าขายตัดราคา
จงขายบริการให้กับลูกค้าตามราคาที่จ๊อบลัคกี้ กำหนดไว้ในตารางสินค้าอย่างเคร่งครัด การขายตัดราคาจะลดผลกำไรที่ท่านควรได้รับอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นๆ และจะก่อให้เกิดความสับสนต่อวงจรการดำเนินธุรกิจด้วย
         6อย่าพูดเกินจริงถึงประสิทธิภาพของบริการ
จงชี้แจงเรื่องของบริการตามความเป็นจริงและเชื่อถือได้ กล่าวถึงคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของบริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารสิ่งพิมพ์ และเหนือสิ่งอื่นใด การกล่าวถึงบริการจากประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเองที่ได้ใช้บริการแล้ว จะทำให้ลูกค้าเชื่อถือและได้รับผลดีในการแนะนำ
         7อย่าทอดทิ้งลูกค้า
จงบริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ ติดต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แนะนำบริการหรือบริการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า พร้อมทั้งหมั่นติดตามผลเกี่ยวกับบริการที่ท่านขายให้ลูกค้าอยู่เสมอ พยายามทำให้ลูกค้าไว้วางใจในบริการ ด้วยการมอบ บริการที่ดีและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
        8อย่าพยายามเปลี่ยน หรือชักชวนผู้อื่นเปลี่ยนสายงานตัวแทน
จงเคารพในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสายงานแต่ละสายงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในแผนการขายและแผนการตลาด รวมทั้งการดำเนินธุรกิจ จ๊อบลัคกี้ ไม่อนุญาตให้มีการโอนสถานภาพการเป็นตัวแทนจากสายงานหนึ่งไปสู่อีกสายงานหนึ่ง เพราะจะนำมาซึ่งความขัดแย้งและเป็นผลเสียโดยรวมต่อวิถีทางที่ถูกต้องในการดำเนินธุรกิจ
        9อย่าอาศัยเครือข่ายของตัวแทน เป็นแหล่งขายบริการอื่น ที่มิใช่บริการของจ๊อบลัคกี้
จงมุ่งจำหน่ายแต่บริการของเรา ซึ่งมีการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเต็มที่ ตัวแทนจ๊อบลัคกี้ดำรงสถานภาพในฐานะหุ้นส่วนตัวแทน ดังนั้น ตัวแทนต้องไม่ช่วงชิงหรือตักตวงผลประโยชน์จากความรู้ หรือการติดต่อสัมพันธ์กับตัวแทนคนอื่นๆ ในการจำหน่ายบริการอื่นที่ไม่ใช่สินค้าจ๊อบลัคกี้ อย่างเด็ดขาด
       10อย่าละเมิดสิทธิเรื่องเครื่องหมายการค้าของจ๊อบลัคกี้ หากตัวแทนต้องการใช้ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ของจ๊อบลัคกี้ โปรดขออนุญาต พร้อมทั้งได้รับการอนุมัติจากจ๊อบลัคกี้ ก่อนทุกครั้ง
       11ระเบียบการตัดยอด การคิดค่าคอมมิชชั่นและการรับโบนัส 
               - จะตัดยอดทุกสิ้นเดือน และจะจ่ายรายได้ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
               - หากยอดรายได้ไม่ถึง 300 บาท ทางจ๊อบลัคกี้จะสะสมไว้ให้ รวมกับรายได้ในเดือนถัดไป
               - กรณีตัวแทนเสียชีวิต ทางจ๊อบลัคกี้จะโอนมรดกทางธุรกิจให้กับทายาทหรือผู้ที่ถูกระบุชื่อในใบสมัคร
        12การยกเลิกธุรกิจ
                  12.1 เมื่อตัวแทนยกเลิกการทำธุรกิจกับจ๊อบลัคกี้ สามารถแจ้งได้ที่ info@joblucky.com ได้ตลอดเวลา 
                  12.2 ให้ร้าย หรือทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและจ๊อบลัคกี้
                  12.3 กรณีที่ฝ่าฝืนกฎบ่อยครั้ง
ทั้งนี้ การเพิกถอนจะสมบูรณ์ได้ เมื่อผ่านมติของคณะกรรมการผู้บริหารองค์กรตัวแทนแล้ว
(การเพิกถอน หมายถึง การสิ้นสุดและระงับสถานภาพการเป็นตัวแทนของบุคคลหนึ่งอย่างสมบูรณ์ พร้อมกับสิทธิที่จะได้รับรายได้อื่นใดจากการเป็นตัวแทน ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วหรือเพิ่มพูนขึ้นก่อนหรือหลังการเพิกถอนนั้น และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่แจ้งให้ตัวแทนที่เกี่ยวข้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษร)
             13การกระทำของตัวแทน อันจะนำไปสู่มาตรการลงโทษ
                    - ตัวแทนฝ่าฝืนกฎระเบียบและข้อปฎิบัติของจ๊อบลัคกี้
                    - ตัวแทนได้กระทำการอันเป็นการเสื่อมเสียต่อจ๊อบลัคกี้ หรือบริการของจ๊อบลัคกี้
                    - ตัวแทนกระทำการอันเป็นเหตุให้จ๊อบลัคกี้ เสียหายในการประกอบกิจการ
                    - ตัวแทนได้แจ้งหรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวตัวแทน หรือข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของจ๊อบลัคกี้ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
              14มาตรการลงโทษ
                    ขั้นที่ 1  ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
                    ขั้นที่ 2  งดรับการรักษายอดในเดือนนั้นๆ และไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นในเดือนนั้นๆ ด้วยเช่นกัน
                    ขั้นที่ 3  ปลดออกจากการเป็นตัวแทน
             (จ๊อบลัคกี้ ขอสงวนสิทธิที่จะปลดตัวแทนผู้ใดผู้หนึ่งตามที่จ๊อบลัคกี้ เห็นสมควร เมื่อจ๊อบลัคกี้ พิสูจน์ได้หรือมีเหตุ อันควรเชื่อถือได้ว่ามีพฤติกรรมตามข้อ 17 โดยตัวแทนที่ถูกปลดออกจะได้รับแจ้งจากทางจ๊อบลัคกี้ เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังที่อยู่ล่าสุดของตัวแทนที่ได้แจ้งไว้แก่จ๊อบลัคกี้) มาตรการลงโทษนี้ จ๊อบลัคกี้ จะเป็นผู้กำหนดบทลงโทษโดยวิธีใดตามดุลยพินิจ
            

** กฎระเบียบจ๊อบลัคกี้ ทั้งหมดนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม **

Affiliate By myjob.tht.in

Copyright (c) 2006 by Myjob
เว็บในเครือ 
http://web.forex.tht.pw/